DESTACADO

MOCIÓNS E ROGOS

MOCIÓN PARA INSTAR AO CONCELLO A DAR CUMPRIMENTO AO ROM

MOCIÓN PARA INSTAR AO CONCELLO A DAR CUMPRIMENTO AO ROM

O Grupo Municipal do Partido Popular, ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais presenta ante o Pleno da Corporación Municipal esta MOCIÓN, con base nos motivos e consideracións...

BETANZOS CONTIGO

SuperWebTricks Loading...