DESTACADO

MOCIÓNS E ROGOS

MOCIÓN DO PP PARA INSTAR AO CONCELLO A HABILITAR AS NAVES DO MATADOIRO PARA USO DOS GRUPOS DANZAS XÓVENES DO POBO, BRINQUEIROS E BRIGANTINOS ASÍ COMO O TRASLADO DE PROTECCIÓN CIVIL A FEIRA DO GANDO.

MOCIÓN DO PP PARA INSTAR AO CONCELLO A HABILITAR AS NAVES DO MATADOIRO PARA USO DOS GRUPOS DANZAS XÓVENES DO POBO, BRINQUEIROS E BRIGANTINOS ASÍ COMO O TRASLADO DE PROTECCIÓN CIVIL A FEIRA DO GANDO.

O Grupo Municipal do Partido Popular, ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presentou ante o Pleno da Corporación Municipal esta MOCIÓN, con base aos motivos e consideracións...

ROGOS E PREGUNTAS MARZO 2023

ROGOS E PREGUNTAS MARZO 2023

1. A finais de xaneiro do presente ano, coñecíamos pola prensa a inminente contratación dunha auditoría transversal que analizara a viabilidade da cesión da Fundación CIEC ao concello de Betanzos. Posteriormente, a mediados deste mes, e tamén polos medios de...

BETANZOS CONTIGO

SuperWebTricks Loading...