DESTACADO

MOCIÓNS E ROGOS

SOLICITUDE DE COMPARECENCIA DO DELEGADO DE PATRIMONIO

SOLICITUDE DE COMPARECENCIA DO DELEGADO DE PATRIMONIO

O Grupo Municipal do Partido Popular, ao amparo do disposto non Regulamento de Organización Municipal, presenta ao Pleno da Corporación Municipal esta SOLICITUDE,con base aos motivos e consideracións desenvoltos na seguinte:   Exposición de motivos:   Desde o anuncio...

BETANZOS CONTIGO

SuperWebTricks Loading...