MOCIÓN PARA QUE O CONCELLO DE BETANZOS REALICE UN PLAN OU ESTUDO DO ESTADO DE BARRIOS E PARROQUIAS.

Agosto 2018

O
Grupo Municipal do Partido Popular, ao amparo do disposto nos artigos
91.4 e 97 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime
Xurídico
das Entidades Locais, presenta ante o Pleno da Corporación
Municipal esta MOCIÓN,con
base aos motivos e consideracións
desenrolados na seguinte:

Exposición de
motivos:

As
rúas,barrios e parroquias da nosa concello son un claro indicativo e
termómetro de cal é o estado da Vila, de cales son ás súas
caracerísticas principais, necesidades, oportunidades ou tamén as
debilidades que poseen dende o punto de vista de servizo público e
benestar social. E dende logo, este entramado que conforma o
municipio de Betanzos é todo un centro de diagnose e valoración da
real situación ou estado no que podemos atopar os nosos barrios e
parroquias.

Durante
os derradeiros anos foron numerosas as ocasións nas que cada un dos
grupos que conformamos a oposición trasladamos ao goberno municipal
deficiencias ou necesidades de diversas rúas, barrios ou parroquias,
e que na súa maioría das veces eran demandas e queixas recibidas
dende o propio cidadán ou a través de diferentes colectivos
asociativos o veciñais. Ademáis, e quizás por unha clara falta de
organización, moitas destas necesidades ou deficiencias no foron
subsanadas ou implantadas na actualidade.

É
incuestionable que nos derradeiros tempos se foron detectando en
diferentes puntos do concello, numerosos desperfectos, faltas ou
carencias, ben de tipo do estado da rede viaria, mobiliario urbán,
zonas verdes ou como debatimos recentemente sobre infraestructuras de
saneamento, ademáis de outros tipos de servizo que farían que a
calidade de vida e benestar dos nosos veciños fora moito mellor. E
por elo, que dende o grupo popular cremos que para ir solventando e
susbsanando moitas das necesidades das diferentes zonas do no noso
municipio, sería óptimo levar a cabo un plan, folla de ruta ou
estudo sobre o estado de conservación das diversas rúas e viales
así como tamén do equipamento urbán, tendo por suposto en conta as
melloras no ámbito da mobilidade e os servizos públicos. E decir,
que o obxectivo non sería outro que redactar unha diagnose do estado
da cidade e parroquias co fin de realizar un inventario das
actuacións de máis urxencia, para logo acometer os proyectos
correspondentes e establecer desta maneira un calendario de plazos de
execución e de aquelas actuación prioritarias.

Polo
tanto, dada esta situación, proponse ao pleno da corporación a
aprobación dos seguintes ACORDOS:

Primeiro.-
Que o concello de Betanzos elabore un Plan ou Estudo do Estado de
Conservación dos Barrios e Parroquias do noso municipio con fin de
valorar as súas necesidades, carencias ou deficiencias e poder
priorizar as actuacións iniciáis.

Segundo.-

Que
unha vez finalizado, se reúna aos grupos de esta corporación para
marcar e analizar as accións prioritarias e establecer un calendario
de execucións

Terceiro.-
Que a
Alcaldesa
ou concelleiro no que delegue, leve a bo fin os citados acordos.

SuperWebTricks Loading...