Será presentada no Pleno do vindeiro martés. MOCIÓN PARA QUE O CONCELLO DE BETANZOS MOSTRE O SEU APOIO Á DEFENSA DA PRISIÓN…

O Grupo Municipal do Partido Popular, ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ante o Pleno da Corporación Municipal esta MOCIÓN,con base aos motivos e consideracións desenrolados na seguinte:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Lei Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, de 23 de novembro, do Código Penal, que entrou en vigor o 1 de xullo do 2015, introduxo na nosa lexislación a prisión permanente revisable.
Tratase dun instrumento que existe en moitos países da nosa contorna, en gobernos de todo tipo de corte político; é unha institución coherente, que incorporase ben ao noso modelo de garantías e ten un perfecto encaixe penal.
A prisión permanente revisable, sinala claramente a Exposición de Motivos de esta Lei, non renuncia á reinserción do penado, pois unha vez cumplida unha parte mínima da condena. “ un Tribunal deberá valorar novamente as circunstancias do penado e do dellito cometido e podrá revisar a súa situación persoal.
A previsión de esta revisión xudicial periódica da situación persoal do penado, idónea para poder verificar en cada caso o necesario pronóstico favorable de reinserción social, di a exposición de motivos: “ aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado”. Unha vez cumplido o tempo mínimo da pena, «si el Tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el Tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social».
Igualmente a Exposición de Motivos de dita Lei añade, «la pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión».
Da mesma maneira sinala que «se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)».
Pese a todo elo, varios grupos parlamentarios presentaron recurso de inconstitucionalidade, recurso que o Tribunal Constitucional admitiu a trámite en xullo do 2015. A admisión a trámite non supón pronunciamento algún sobre o fonod do asunto, se ben algún pretenden a derogación de esta medida sen esperar ao pronuciamento do Tribunal Constitucional.
Así, o 4 de outubro do 2016 o Pleno do Congreso debateu e aprobou cos grupos Parlamentarios Vasco (PNV), Socialista, Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea, Mixto e a abstención de Ciuadadanos, e o voto en contra do Grupo Parlamentario Popular, a Proposición non de lei para a Derogación da Pena de Prisión Permanente Revisable.
E máis recentemente, o pasado 10 de novembro, foi admitida a trámite unha Proposición de Lei de Modificación da L.O. 10/1995 do Código Penal (Orgánica), que pretende derogar a prisión permanente revisable e que contou con único voto en contra do Grupo Popular.
Tras estos feitos e actuacións, son multitud de cidadáns que manifestaron o seu apoio á pena de prisión permanente revisable como medio para garantir a seguridade, os dereitos e libertades de todos os españois.
Por todo elo, e tendo en conta o exposto con anterioridade, o Partido Popular somete para a súa aprobación do Pleno da Corporación Municipal os seguintes ACORDOS:
PRIMERO.– Que o Pleno do Concello de Betanzos mostre o seu apoio á figura da prisión permanente revisable incorporada ao ordenamento xurídico español pola Lei Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, de 23 de novembro, do Código Penal.
SEGUNDO.– Que o Concello de Betanzos inste aos diferentes Grupos Parlamentarios con representación no Congreso dos Diputados a que reconsideren a sua postura sobre a derogación da prisión permanente revisable.
TERCEIRO.– Dar traslado de estos acordos ao Ministro de Xustiza, aos Grupos Políticos do Congreso, Senado e do Parlamento Galego máis á Xunta de Goberno da FEMP.
CARTO.– Facultar ao Alcalde ou concelleiro en que delegue a levar a bon fin este acordo.
GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR DE BETANZOS

SuperWebTricks Loading...