ROGOS E PREGUNTAS MARZO 2021

 

 

  1. Non cabe dúbida que a situación que estamos atravesando mudou de moitas maneiras a forma na que desenrolamos as nosas actividades no día a día. Sin ir máis lonxe, na actualidade as sesións plenarias tanto ordinarias como extraordinarias xa son unha normalidade realizalas de forma telemática. E por elo, que tras estas novas formas e procedementos que agora usamos nestas sesións, rogámoslle ao executivo municipal que para seguir unha normalidade similar á que se daba cando os plenos eran celebrados presencialmente, permita o acceso aos medios de comunicación a ditas sesións co galo obviamente de continuar cunha transparencia dentro destos órganos tal e como se daba con anterioridade.

 

  1. Veciños da Cañota-Fonte de Unta, trasladannos as súas inquedanzas pola situación de funcionamento da rede de saneamento nesta zona e que con frecuencia provoca atascos en dita rede afectando a algúns domicilios. Rogamos ao goberno municipal a que leve a cabo unha revisión da devandita rede nesta zona e subsane aquelas deficiencias que poida presentar.

 

  1. Foron varias as familias que nos trasladaron a preocupación pola situación actual do Conservatorio municipal. Hais meses que escribiron mails á Alcaldesa sen recibir resposta alguna. As nais e país de usuarios e usuarias pensan que o concello quere pechar o Conservatorio. É esto veraz?

 

  1. ¿ Qué ten pensado facer o goberno municipal para solucionar o problema no camino da fonte dos anxos a os caneiros san Xiao?

 

  1. Rogamos ao secretario municipal que realice un informe de cales son as competencias , en materia de abastecemento e saneamento, tengo en conta a lexislación estatal, autonómica e municipal.

 

 

 

 

SuperWebTricks Loading...