MOCIÓN PARA QUE O CONCELLO DE BETANZOS ADOPTE MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DOS RÍOS MANDEO E MENDO

O grupo municipal do PP, ao amparo do disposto nos artigos 91.4 e 97 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais presenta ante o Pleno da Corporación Municipal esta MOCIÓN, con base nos motivos e consideracións desenvoltos na seguinte:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A necesidade de establecer políticas dirixidas á conservación e protección do medio son unha necesidade ineludible para calquera administración responsable co seu tempo e coas xeracións do futuro. Betanzos está integrado nun espazo natural de gran riqueza e é a nosa obriga preservar estes valores dos que tamén nós somos parte.

Nesta ocasión o Grupo Municipal do Partido Popular quere fixar a súa atención na saúde ambiental dos nosos ríos, os que discorren polo termo municipal, con especial atención ao Mendo e ao Mandeo. Dúas canles de recoñecido interese para o ecosistema e ademais unidos á historia, ao desenvolvemento económico, social e cultural de Betanzos. Atendendo a estes criterios desde o Partido Popular instamos á alcaldesa e ao seu goberno a incorporar á súa axenda as iniciativas que pasamos a propoñer co fin de contribuír á conservación e preservación destes importantes espazos naturais. Trátase dunhas medidas que comprenden actuacións fundamentalmente nos tramos urbanos de ambos ríos. Tramos, nos que a competencia está atribuída por lei á administración local, xa que logo o concello ten a obriga de asumir as súas responsabilidades no que a eles respecta.

Tamén instamos ao Concello de Betanzos a establecer as canles de colaboración que estime oportunas para establecer liñas de traballo que conduzan a conseguir ese grado de responsabilidade necesario do goberno local coa conservación do patrimonio natural, económico, social, turístico e cultural dos ríos Mendo e Mandeo, e outras canles, competencia do concello de Betanzos.

Por todo o exposto anteriormente, o Partido Popular somete para a aprobación do Pleno da corporación municipal os seguintes acordos.

ACORDOS:

  1. Implantación dun Plan Regular de Limpeza e Mantemento que nos permita poñelos en valor e convertelos en polo de atracción para o turismo, o lecer e/ou o deporte.
  2. Un programa de equipamento que permita dotar estas contornas das instalacións e as infraestructuras necesarias para convertelas nun lugar de referencia para o lecer e goce de todos os betanceiros e betanceiras, así como para aqueles que visiten nosa comarca ou elixan o noso municipio para a práctica de deportes naúticos sempre nun marco de desenvolvemento sostible e de coidado e respecto ao medio ambiente.
  3. A necesidade de renovar o balizamento co obxecto de favorecer a entrada e saída de embarcacións xa que canto máis tráfico marítimo haxa, menos necesario será o dragado de ría e maior movemento dos sedimentos que se aloxan no fondo da canle polo que os lodos verán reducida a súa presenza.
  4. Impulsar un Plan de Actividades ligadas ao río coas entidades máis representativas do municipio (ARBE e Fundación Fragas do Mandeo), así como a posta en marcha dun Programa de voluntariado Educación Ambiental en colaboración cos centros educativos de Betanzos. Os nosos nenos e pícaras son o futuro e só educándoos en valores e comportamentos que os axuden a adquirir unha sensibilidade e conciencia sobre o coidado e o respecto ao medio ambiente poderemos resolver os problemas de orde ambiental que sufrimos na actualidade.
  5. Fomentar plans de lecer alternativo atractivos para os amantes da natureza e o medio ambiente, así como rutas de senderismo correctamente marcadas e sinalizadas.
  6. Que a Alcaldesa ou Concelleira/o no/a que delegue leven a bo término estos acordos.
SuperWebTricks Loading...